občanskoprávní vztahy

 

  • Vyhotovení právních rozborů a stanovisek k Vaší věci.
  • Zastoupení Vaší osoby před soudy a jinými subjekty při řešení sporů z občanskoprávních vztahů.
  • Sepis žalob, ostatních podání a návrhů na vydání rozhodčího nálezu.
  • Sepis smluv, jejich připomínkovaní a řešení Vašich právních vztahů - zejména v souvislostech s koupí (např. domů, bytových jednotek, atd.) darováním, vytvářením věcí na objednávku, půjčkami, nájemními a podnájemními vztahy apod.).
  • Řešení Vašich odpovědnostních vztahů za škodu nebo problematiky bezdůvodného obohacení.
  • Zastoupení Vaší osoby v dědickém řízení – pozůstalých i věřitelů, sepis závěti, přihlášek pohledávek do dědictví.
  • Zastupování ve sporech na ochranu osobnosti.
  • Řešení problematiky sousedských vztahů.
  • Převádění vlastnického práva k věcem movitým nebo k nemovitostem a návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
  • Sepis návrhu na nařízení exekuce (výkonu rozhodnutí) a zastoupení v exekučním (vykonávacím) řízení.