ODMĚNA ZA POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Naším cílem je nabídnout našim klientům ceny, které umožní za ekonomicky výhodných podmínek čerpat prvotřídní právní služby. Odměna za poskytnutí právní služby je vždy stanovena dohodou mezi naší kanceláří a klientem. Při určování výše odměny za poskytnutou právní službu reflektujeme především složitost a předpokládanou časovou náročnost věci. Cenová politika naší kanceláře je založena zejména na účtování podle hodinové sazby, která je pro naše klienty výhodná zejména u méně časově náročných úkonů. Vedle hodinové sazby jsou obvyklé i dohody na úkonové nebo fixní odměně za konkrétní službu či paušální měsíční odměně. Generické a hromadné případy pak mohou být účtovány ve zvýhodněném režimu pro klienty.

Pro ty ojedinělé případy, kdy s klientem není záměrně uzavřena dohoda o odměně, platí, že se odměna za poskytování právních služeb řídí ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Samozřejmostí je podrobné informování klienta předem o předpokládaném objemu práce a očekávatelných nákladech.

Naše advokátní kancelář vychází vstříc potřebám klientů též prostřednictvím speciálních nabídek, které za mimořádně výhodných podmínek reagují na nejčastější požadavky, s nimiž se setkáváme, což vede na straně klienta ke značným ekonomickým úsporám.

Odměnu za poskytování právních služeb může klient naší kanceláři uhradit buď v hotovosti v sídle naší advokátní kanceláře oproti vydání příjmového pokladního dokladu (max. do částky 270.000,- Kč) anebo převodem na bankovní účet č. 5005022770 / 5500 vedený u Raiffeisenbank na základě vystaveného daňového dokladu.