obchodněprávní vztahy

 

 • Vyhotovení právních rozborů a stanovisek k Vaší věci.
 • Sepis smluvní dokumentace, její připomínkování a řešení Vašich závazkových vztahů.
 • Sepis žalob, ostatních podání a návrhů na vydání rozhodčího nálezu.
 • Zastoupení Vaší osoby v obchodněprávních sporech a v řízení ve věcech obchodního rejstříku před příslušnými orgány.
 • Řešení Vašich odpovědnostních vztahů za škodu nebo problematiky bezdůvodného obohacení.
 • Zakládání obchodních společností a družstev, převody obchodních podílů, některé další činnosti spojené s existencí a fungováním obchodních společností a družstev.
 • Zajištění komplexní správy pohledávek.
 • Řešení problematiky práva směnečného a šekového, cenných papírů.
 • Řešení problematiky nekalé soutěže (právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži).
 • Zastupování na valných hromadách a členských schůzích.
 • Sepis návrhu na nařízení exekuce (výkonu rozhodnutí) a zastoupení v exekučním (vykonávacím) řízení.